1.මේ දවස්වල කොහොමද Durty Killaගේ විත්තර?  Durty Killa - හොදින්.! එත් ටිකක් වැඩ වැඩි මේ ටිකේ. 12 වෙනිදා මගේ පළවෙනි ( Music Video) එ...
Durty Killa - Interview Durty Killa - Interview Reviewed by Wagmee on July 10, 2015 Rating: 5
1 Black Hunter නම හැදුනේ කොහොමද? අවුරුදු දහයකටත් වඩා කලින් ඉදන් මගේ ඔලුවේ හැදිලා තිබ්බ නමක්. ඒත් ඔලුවට අාපු විදිහ මමවත් දන්නේ න...
Black Hunter Interview Black Hunter Interview Reviewed by Migzzy on July 05, 2015 Rating: 5