1.ඕමී කියන්නේ මොන විදිහේ චරිතයක් ද? Omee - ඉක්මනට තරහා යන කෙන්නෙක්.බොරුව රැවටිල්ල පෙන්න බැහැ.. ඕන කෙනෙක්ට උදව් කරන්න දෙපාරක් හිතන්...
Omee - Interview Omee - Interview Reviewed by Unknown on April 19, 2015 Rating: 5
1.දැන් රැප් වලට ඇවිල්ලා කොච්චර කාලයක් වෙනවාද? Chrish Vix - රැප් අහන්න අරගෙන නම් ගොඩක් කල්, එත් industry එකට අවේ 2011දී 2.ඔබ Dri...
Chrish Vix - Interview Chrish Vix - Interview Reviewed by Unknown on April 15, 2015 Rating: 5
1.රැප් කරන්න පටන් අරන් දැන් කොච්චර කාලයක් වෙනවාද? Husky J -  රැප් කරන්න පටන් අරන් දැන් අවුරුදු 2කට කිට්ටුයි.      2.ඔයා රැප් කරන එ...
Husky J - Interview Husky J - Interview Reviewed by Unknown on April 14, 2015 Rating: 5
1.ඔයාගේ ඇත්ත නම මොකක්ද ?  Aki Vish Hegoda - අඛිල විශ්වනාත් හෑගොඩ. 2.ඔයා රැප් වලට ආවේ කොහොමද?මොන වර්ෂයෙද ?  Aki Vish Hegoda -...
Aki Vish - Interview Aki Vish - Interview Reviewed by Unknown on April 14, 2015 Rating: 5
1.ඔයාගේ ඇත්ත නම මොකක්ද? කොත්තු නිහාල් - දිනුක. 2.ලංකවේ හැමෝම වගේ රැප් කරන්නේ තමන්ගේ ඇත්ත නමින්  නැත්නම් Nick Name එකක් දාලා ඒත් ...
Koththuwa - Interview Koththuwa - Interview Reviewed by Unknown on April 14, 2015 Rating: 5
1.ඔයා රැප් කරන්න පටන් අරන් දැන් අවුරුදු කියක් වෙනවද?   Hasanka Wickramarathna - දැන් අවුරුදු 8ක් වෙනවා! 2.ඇයි Team එකක් විද...
Born Lord - Interview Born Lord - Interview Reviewed by Unknown on April 13, 2015 Rating: 5
1.ඔයා රැප් කරන්න පටන් ගත්තේ මොන කාලේද? Chamath Janaka Perera - මන් පාරෙන් පටන් ගත්තේ Track නෙවයි Covers කරේ මුලින්ම 1996දී.. Of...
Fill T - Interview Fill T - Interview Reviewed by Unknown on April 13, 2015 Rating: 5
1.ඔබගේ ඇත්ත නම මොකක්ද Nick LeOz - නිපුන් තිවංක සතරසිංහ 2.ඔයා රැප් වලට අවේ කොහොමද? Nick LeOz - U.F.O   Rapholic Cyher...
Nick Leo - Interview Nick Leo - Interview Reviewed by Unknown on April 12, 2015 Rating: 5
      1.රැප් කළාවට පිවිසෙන්නේ කොහොමද? කවද්ද?      Aathma Fernando - මුලින්ම SKY කියලා Band එකේ සිංහල Rapper කෙනෙක් විදිහට හිටියා...
Aathma Fernando - Interview Aathma Fernando - Interview Reviewed by Unknown on April 11, 2015 Rating: 5